email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 23. februar 2024. godine u 10.00 časova
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat

rok za prijavu 20. februar 2024.


PRIJAVA 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Interna kontrola kvaliteta i uporedna eksterna provera stručnosti su zahtevi tačke 7.7 standarda SRSP ISO/IEC 17025:2017 i odnose se na obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u svakodnevnom, rutinskom ispitivanju u laboratoriji.

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja uključuje aspekt interne i eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata u cilju "on- going" praćenja obavljenih ispitivanja sa aspekta procene performansi utvrđenih prvobitnom (inicijalnom) validacijom, koje su  udružene u vrednovanu mernu nesigurnost.

Podaci QC/QA su najpouzdaniji pokazatelj koji određuje "rok trajanja" studija validacije i vrednovane merne nesigurnosti analitičkih metoda.

Zahtevi  tačke 7.7 podrazumevaju osim klasičnih kontrolnih uzoraka kao što su slepe probe, ponovljena ispitivanja uzoraka i sertifikovani referentni materijali, međuprovere  opreme,  PT šeme/MLI testiranje i novine u potvrdama  kompetencija osoblja i ovlašćivanje personala primenom alata:

 • INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA (unutarlaboratorijska poređenja performansi zaposlenih)
 • TESTIRANJA BLIND (SLEPIH) UZORAKA (poznatih samo laboratorijskom supervizoru koji najbolje predstavljaju kvalitet ispitivanja samih realnih uzoraka u rutinskom radu)

Celovita kontrola kvaliteta sprovodi se ravnopravnom zastupljenošću svih relevantnih aspekata kontrole:

 • osoblje (testovi intralaboratorijska , blind uzorci),
 • merne opreme,
 • metrološke sledljivosti,
 • ponovljenih testiranja uzoraka,
 • korelacije analitičkih rezultata,
 • interlaboratorijska poređenja i PT šema.

Laboratorija mora sprovoditi mere interne kontrole kvaliteta i  učestvovati u pogodnim međulaboratorijskim poređenjima, pri  čemu se validnost rezultata oba tipa kontrole statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja (analize podataka) donose odluke o prikladnosti metoda za planiranu namenu, i/ili poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa finalnim zahtevom tačke 7.7 SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Ako se dogodi da su rezultati analize van prethodno definisanih kriterijuma, moraju se tretirati kao neusaglašeni posao i preduzeti adekvatne aktivnosti, korektivne mere, kako bi se sprečilo izdavanje nekorektnog rezultata ispitivanja.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva,  kroz puno primera iz prakse i interaktivno izlaganje.

Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, obučen je za obezbeđenje validnosti rezultata i procenu performansi sopstvene laboratorije.


TEME

 1. Pregled treninga
 2. Interna kontrola kvaliteta - način da dokažete da su Vam rezultati dobri
 3. Interna kontrola kvaliteta - aspekti kontrole u praksi
 4. Interna kontrola QC uzorci i performanse koje pokazuju kvalitet rezultata ispitivanja
 5. Osnovi statistike u QC, Kontrolne karte
 6. Dnevna i periodična evaluacija podataka QC

Radni primeri interne i eksterne kontrole u praksi:

 • Vežba 1 – IQC uz CRM na primeru određivanja Pb tehnikom AAS
 • Vežba 2 – Ispitivanje tačnosti i preciznosti uz CRM na primeru određivanja Hg mikrotalasnom digestijom/DMA-80
 • Vežba 3 – Selekcija parametara za IQC na primeru određivanja velikog broja pesticida
 • Vežba 4 – Dnevna i dugorčna interepretacija QC podataka na primeru HPK u vodi
 • Vežba 5- QC/QA program metode određivanja azota po Kjeldalu

KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori:

Nenad Kostić, spec. san. hemije
ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet, odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001


Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja, Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025 - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189  - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji - 2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 - 2019. SHI, Beograd
Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijsk - 2019. SHI, Beograd
Interne provere u kontekstu laboratorije - 2018 - 2019. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inženjer kontrole kvaliteta, instruktor za
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš

Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2019. SHI, Beograd


NAPOMENA

Seminar nije zamišljen kao kurs iz statistike. Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse laboratorija za zaštitu životne sredine, ali je statistički koncept univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je, ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025.


CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 35 000,00 RSD (+20 % PDV) i uključuje:

 • jednodnevnu obuku
 • odštampanu prezentaciju
 • štampane materijale (testove,vežbe, zadatke...)
 • sertifikat
 • ručak i osveženje tokom dve pauze

Zbog kvaliteta interaktivne obuke broj učesnika je ograničen, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili. Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite. Broj učesnika ograničen na 30.


 PRIJAVA 


Za sva dodatna obaveštenja, molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel: 011 3240 018, 063 701 4393, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 22. decembar 2023. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Sve akreditovane laboratorije moraju imati utvrđen i efikasan sistem kvaliteta koji uključuje menadžment laboratorije, izjave o politici kvaliteta kao i detaljno korišćenje procedura od strane laboratorijskog osoblja, kako bi se osigurao kvalitet u svakom koraku analiza koje sprovode.

Uspešnost implementacije laboratorijskog QMS treba redovno pratiti kroz interne provere i eksterni audit, procenu treće strane.

Dobro osmišljena interna provera imitira eksterne provere, i predstavlja praktično uvid u ono što laboratoriju očekuje u budućem zvaničnom auditu. Dakle, kvalitetna interna provera je siguran put do uspešnog eksternog osvedočenja.

Obzirom da laboratorije često imaju dilemu, trening sadrži odgovore na sledeća pitanja:

 • Kada treba da počnem da vršim provere?
 • Šta proveravam i koliko često?
 • Ceo sistem kvaliteta? Svake godine?
 • Sve moje metode? Svake godine?
 • Da li da primenim princip vertikalne ili horizontalne provere?
 • Koju vrstu  nalaza imam u internoj proveri?
 • Ko treba da vrši internu proveru?Kako dokazati kompetencije provaravača?
 • Da li interni  proveravač uvek mora biti nezavisan od područja koja se proveravaju?
 • Kako formalno izgledaju interne provere? Da li je potreban uvodni i završni sastanak?
 • Kako treba da izgledaju evidencije o proveri ? Papir? Elektronski zapis? Lista provere?

Takođe strandard SRPS ISO/IEC 17025:2017, u cilju potpune implemenatacije u praksi, sa aspekta ispunjenosti svih zahteva, podrazumeva monitoring QMS sistema, zahteva za resurse i procesnih zahteva, u dobro organizovanim i sprovedenim internim proverama, (t. 8.8) poštujući principe procene rizika i prilika (t 8.5).

Interne provere treba sprovesti po proceduralno razrađenom principu, u skladu sa uputstvima datim u standardu SRPS ISO 19011, od strane kompetentnih proveravača, tehnikama horizontalne/vertikalne provere sa dobro osmišljenim ulaznim i izlaznim dokumentovanim informacijama, što je osnova uspešnog preispitivanja od strane menadžmenta (t.8.9) i  fokus ovog treninga.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Trening je zamišljen kao jednodnevna obuka korišćenjem kombinacije interaktivnih diskusija i predavanja, dopunjenih grupnim vežbama. Učesnici će dobiti ideje /nacrte dokumenata za sopstvenu laboratorijsku praksu.


TEME

 • Uvod u interne provere
 • Pregled zahteva standarda ISO IEC 17025 i mesta rizika i prilika (sa kviz pitanjima)
 • Najčešće neusaglašenosti u praksi
 • Interne provere po zahtevima tačke 4 –horizontalne provere
 • Interne provere po zahtevima tačke 5-horizontalne provere
 • Interne provere zahteva za menadžment –vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za osoblje–vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za opremu –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za metode –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva prema korisniku –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za dokumentovane informaciije –vertikalna provera
 • Kompetentnost i osobine proveravača, proveravani i tehnike provere
 • Proces interne provere , oblasti provere, program interne provere i kontrolna lista
 • Izveštavanje o internoj proveri  sa predlogom korektivnih mera
 • Preispitivanje od strane rukovodstva
 • LITERATURA

VEŽBE

 • Vežba 1. Procena rizika interne provere
 • Vežba 2. Ocena kompetentosti proveravača
 • Vežba 3. Plan internih provera
 • Vežba 4. Kontrolna lista interne provere
 • Vežba 5. Izveštaj o internoj proveri

TEST za polaznike u svrhu sticanja sertifikata za internog proveravača


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Trening je zamišljen kao pomoć u razumevanju internih provera sa aspekta zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025 za laboratorijsko osoblje, sa i bez iskustva u poslovima akreditacije, predstavnike rukovodstva za kvalitet i sve one koji žele da postanu kompetentni interni proveravači.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Revalidacija analitičkih metoda i procena parametara validacije

Utorak 28. novembar 2023. godine u 10.00 časova
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat

 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Najvažniji procesni zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, je sadržan u okviru  tačke 7.2,  Izbor, verifikacija i validacija metoda.

Reč je o tački standarda koja podrazumeva eksperimentalni dizajn i poznavanje statističkih tehnika za obradu prikupljenih rezultata, čiji je krajnji ishod studija verifikacije/validacije metode ispitivanja, kojom se nedvosmisleno potvrđuje da je

analitička metoda pogodna za planiranu namenu (fit for purpose).

Verifikacija/validacija analitičkih metoda ispitivanja je dugoročan proces koji podrazumeva četiri  hronološke faze:

I Inicijalna, prva verifikacija / validacija metoda u trenutku razvoja metode i implementiranja u laboratorijsku praksu, kada se dobijaju inicijalne karakteristike izvođenja metode

II Obezbeđenje validnosti metode u toku rutinske primene u procesu laboratorijskog ispitivanja, tekuća ”on-going” validacija, primenom mera interne i eksterne  kontrole kvaliteta, ”QC/QA

III Evaluacija podataka interne i eksterne  kontrole kvaliteta  i poređenje sa karakteristikama izvođenja metode iz prve, inicijalne verifikacije/validacije metode, primenom određenih statističkih tehnika kojima se detektuje značajne promene u izvođenju metode

IV Revalidacija analitičkih metoda, puna ili parcijalna, zavisno od stepena statistički značajnih odstupanja utvrđenih statističkim tehnikama

Dilema laboratorija je da li prva, inicijalna studija verifikacije/validacije metoda ima svoj ”rok trajanja” tj. kada treba izvršiti ponovnu verifikaciju/validaciju metoda isptivanja?

Standard SRSP ISO /IEC 17025:2017 ima svoje zahteve, koji u praksi znače sledeće:

7.2.1.5 Ako metodu revidira telo koje ju je izdalo, verifikacija mora da se ponovi u neophodnom obimu.
ZNAČENJE U PRAKSI: Nova izdanja standardnih ISO, ASTM, DIN...  metoda se moraju preispitati pre primene u laboratoriji, i ponoviti puna ili delimična verifikacija, zavisno od značajnosti promena u novim izdanjima standardnih metoda

7.2.2.2 Kada se izvrše izmene validirane metode, uticaj takvih izmena mora da se odredi i gde se nađe da utiče na originalnu validaciju, mora se sprovesti nova validacija metode.
ZNAČENJE U PRAKSI: Bilo kakve izmene u primeni nestandardne   validovane metode koje se odnose na (opremu, reagense, osoblje, uslove okoline, transfer metode, opseg i područje primene metode...) su alarm za revalidaciju metode, u potrebnom obimu.

7.2.2.3 Karakteristike performansi validiranih metoda, kako su ocenjene za predviđeno korišćenje, moraju da budu relevantne za potrebe korisnika i konzistentne sa specificiranim zahtevima.
ZNAČENJE U PRAKSI: Važno je pratiti i pouzdano potvrditi  da li se rutinskom primenom metode dešavaju značajne promene u odnosu na performanse dokazane u prvoj validaciji metode.
Da li je metoda kontinuirano   odgovarajuća za prvobitno planirano područje primene se potvrđuje  tekućim obezebeđenjem validnosti kroz internu i eksternu kontrolu kvaliteta.
Potrebno je proceniti  da  li su kalkulisani statistički  parametri iz inicijalne validacije, statistički značajno ili beznačajno promnjeni tj. konzistentni,  primenom metode u  svakodnevnom radu, tj.  i dalje usaglašeni sa specificiranim zahtevima za metodu u prvoj verifikaciji/validaciji metode.

Ukoliko su promene u karakteristikama izvođenja u validovanim / verifikovanim metodama, ipak statistički značajne u odnosu na inicijalne, prvobitne studije, uticaj tih promena treba dokumentovati i ako je pogodno, treba izvršiti novu verifikaciju/validaciju, ”revalidaciju analitičke metode” .


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku analitičara, kroz teorijsku prezentaciju i vežbe na primerima iz prakse. Na seminaru će biti prezentovani različiti pristupi kalkulacija i evaluacija parametara validacije/verifikacije kao i procena rizika za “sporne” metode, za koje je teže oceniti da li su prikladne za planiranu primenu.


TEORIJSKA PREZENTACIJA / TEME

 • Validacija metoda i revalidacija analitickih metoda
 • Procena karakteristike izvođenja metoda (opšta pravila)
 • Kalkulacije limita detekcije i limita kvantifikacije
 • Testovi ocene znacajnog odstupanja (t-test i F-test)
 • Procena linearnosti kalibracione funkcije (Residual plot)
 • Ocena preciznosti - Horwitz princip

VEŽBE

 • Ocena linearnosti kalibracione funkcije sa aspekta značajnosti sistematske greške, preko modela definisanih standardima ISO 11095 i ISO 8466 ppt i Vežba 1.
 • Ocena preciznosti primenom Horwitz jednačine ppt i Vežba 2.
 • Vrednovanje rizika/prilika -Izbor pogodne metode koja će ispuniti zahtev korisnika u pogledu tačnosti i preciznosti u odgovarajućem opsegu, kada korisnik ne specificira metodu, Vežba 3

Reference:

Limit detekcije i limit kvantifikacije se ocenjuju preko instrumentalnog detekcionog limita i/ili metodološkog detekcionog limita, primenom pristupa razvijenih od strane ICH & US EPA, a definisanih u ISO 11843, DIN 32645, ISO 11863, Regulation 333/2007 i European Pharmacopeia.

Tačnosti i preciznosti, preko t-testova i F-testa, korišćenjem MS Excel funkcija, kao i primena AOAC MANUAL-a kriterijuma procene prihvatljivosti rezultata.


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar – obuka namenjen je zaposlenima u analitičkim laboratorijama, prevashodno onima koji poseduju znanja iz validacije metoda kako bi stekli kompetencije za procenu parametara validacije/verifikacije i izvođenje revalidacije metode, u relevantnom momentu,  u toku primene metode u laboratorijskoj praksi.


 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

VALIDACIJA I VERIFIKACIJA  ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 27. oktobra 2023. godine


 

ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Validacija i verifikacija  metoda u laboratorijskoj praksi je jedan od uslova akreditacije laboratorije prema zahtevima SRPS ISO/IEC  17025:2017 i preduslov vrednovanja merne nesigurnosti i obezbeđenja validnosti laboratorijskih rezultata, sa aspekta interne i eksterne kontrole kvaliteta.

Standard SRPS ISO/IEC 17025:2017 zahteva od akreditovanih laboratorija da koriste standardne metode ispitivanja, koje, pre uvođenja u praksu, mora da verifikuje, da bi dokazala da ih izvodi na adekvatan način .

Ukoliko laboratorija koristi nestandardne metode, onda je neopohodna validacija metoda, u širem eksperimentalnom i statističkom opsegu od verifikacije metode.

Karakteristike izvođenja metoda dobijene u studiji validacije /verifikacije su ulazni podaci koji određuju dimenzionalno mernu nesigurnost analitičke metode. One predstavljaju granice validnosti rezultata koje trebe svakodnevno obezbediti u praksi i garantovati za tačnost i pouzdanost rezultata ispitivanja, za koje je tek tada moguće dati pouzdane izjave o usaglašenosti.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

PROGRAM OBUKE

 • Pregled treninga
 • Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, termini validacije i verifikacije metoda
 • Proces validacije/verifikacije metoda i zahtevi za kvalitet podataka-od plana do izveštaja
 • Karakteristike izvođenja metode (parametri validacije/verifikacije)
 • Eksperimentalni podaci i statističko određivanje karakterisitika izvođenja (kalkulacija performansi metode)
 • Izveštaj o validaciji /verifikaciji metode

VEŽBE

 • Vežba 1
  Definisanje karakteristika izvođenja
 • Vežba 2
  Test linearnosti kalibracione krive (Određivanje opsega linearnosti metode)
 • Vežba 3
  Određivanje preciznosti i tačnosti metode
 • Vežba 4
  Microsoft Excel proračun karakteristika izvođenja
 • Vežba 5
  Izveštaj o validaciji metode

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je osmišljen za osoblje laboratorija koje učestvuje u izboru, razvoju analitičkih metoda, validaciji i verifikaciji metoda, prema tački 7.2 SRPS ISO/IEC 17025:2017.


 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 22. septembra 2023. godine 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Interna kontrola kvaliteta i uporedna eksterna provera stručnosti su zahtevi tačke 7.7 standarda SRSP ISO/IEC 17025:2017 i odnose se na obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u svakodnevnom, rutinskom ispitivanju u laboratoriji.

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja uključuje aspekt interne i eksterne kontrole kvaliteta laboratorijskih rezultata u cilju "on- going" praćenja obavljenih ispitivanja sa aspekta procene performansi utvrđenih prvobitnom (inicijalnom) validacijom, koje su  udružene u vrednovanu mernu nesigurnost.

Podaci QC/QA su najpouzdaniji pokazatelj koji određuje "rok trajanja" studija validacije i vrednovane merne nesigurnosti analitičkih metoda.

Zahtevi  tačke 7.7 podrazumevaju osim klasičnih kontrolnih uzoraka kao što su slepe probe, ponovljena ispitivanja uzoraka i sertifikovani referentni materijali, nadzor nad opremom,  PT šeme/MLI testiranje i novine u potvrdama  kompetencija osoblja i ovlašćivanje personala primenom alata:

 • INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA (unutarlaboratorijska poređenja performansi zaposlenih)
 • TESTIRANJA BLIND (SLEPIH) UZORAKA (poznatih samo laboratorijskom supervizoru koji najbolje predstavljaju kvalitet ispitivanja samih realnih uzoraka u rutinskom radu)

Celovita kontrola kvaliteta sprovodi se ravnopravnom zastupljenošću svih relevantnih aspekata kontrole:

 • osoblje (testovi intralaboratorijska , blind uzorci),
 • merne opreme,
 • metrološke sledljivosti,
 • ponovljenih testiranja uzoraka,
 • korelacije analitičkih rezultata,
 • interlaboratorijska poređenja i PT šema.

Laboratorija mora sprovoditi mere interne kontrole kvaliteta i  učestvovati u pogodnim međulaboratorijskim poređenjima, pri  čemu se validnost rezultata oba tipa kontrole statistički procenjuje i na osnovu evaluacije karakteristika izvođenja (analize podataka) donose odluke o prikladnosti metoda za planiranu namenu, i/ili poboljšanju procesa laboratorijskog ispitivanja, u skladu sa finalnim zahtevom tačke 7.7 SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Ako se dogodi da su rezultati analize van prethodno definisanih kriterijuma, moraju se tretirati kao neusaglašeni posao i preduzeti adekvatne aktivnosti, korektivne mere, kako bi se sprečilo izdavanje nekorektnog rezultata ispitivanja.

 


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva,  kroz puno primera iz prakse i interaktivno izlaganje.

Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, obučen je za obezbeđenje validnosti rezultata i procenu performansi sopstvene laboratorije.


TEME SEMINARA

 1. Pregled treninga
 2. Interna kontrola kvaliteta - način da dokažete da su Vam rezultati dobri
 3. Interna kontrola kvaliteta - aspekti kontrole u praksi
 4. Interna kontrola QC uzorci i performanse koje pokazuju kvalitet rezultata ispitivanja
 5. Osnovi statistike u QC, Kontrolne karte
 6. Dnevna i periodična evaluacija podataka QC
 7. Druga primena podataka iz kontrole kvaliteta i kontrolnih karti
 8. Check list i QC/QA program

Radni primeri interne i eksterne kontrole u praksi:

 • Vežba 1 – IQC uz CRM na primeru određivanja Pb tehnikom AAS
 • Vežba 2 – Ispitivanje tačnosti i preciznosti uz CRM na primeru određivanja Hg mikrotalasnom digestijom/DMA-80
 • Vežba 3 – Selekcija parametara za IQC na primeru određivanja velikog broja pesticida
 • Vežba 4 – Dnevna i dugorčna interepretacija QC podataka na primeru HPK u vodi

 

Vesti : : News