email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar septembar 2022

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda  SRPS ISO/IEC 17025:2017

petak 23. septembar 2022. godine u 10.00 časova
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Ključni resursni i procesni zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, se odnose na upravljanje opremom (t. 6.4), metrološku sledljivosti (t. 6.5), obezbeđenje validnosti rezultata (t. 7.7) i upravljanje podacima i menadžment informacijama (t. 7.11). Ovi zahtevi predstavljaju neizostavan deo aktivnosti svake akreditovane laboratorije, čiji su cilj konzistentni, pouzdani i validni rezultati  i ispunjenost  zahteva za kompetentnost, u svakodnevnom praktičnom radu.

Periodičnim međuproverama opreme i verifikacijom performansi, analitičari u akreditovanim laboratorijama potvrđuju status etaloniranja. Na obuci će biti prezentovani principi i postupci međuprovere opreme korišćenjem referentnih materijala/etalona, po propisanim procedurama OIML-a i ISO-a. Uz to će biti prezentovane preporuke za postavljanje limita i kriterijuma prihvatljivosti u verifikaciji pojedinačnih perfomansi opreme, kao neizostavni dokaz metrološke sledljivosti do međunarodnih etalona u neraskidivom lancu poređenja.

Funkcionalna provera i međuprovera opreme, korišćenje etaloniranih instrumenata, referentnih materijala i validnih softvera, su ključni aspekti obezbeđenja validnosti rezultata, korelacijom resursnih i procesnih zahteva standarda.

Najznačajnije izmene u revidiranom izdanju standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 upravo se odnose na laboratorijsko upravljanje elektronskim informacijama, softverom, koji je validan i zaštićen od neovlašćenog pristupa. Komercijalni softver za opštu upotrebu, "off-the-shelf" (LIMS i softveri opreme) u okviru dizajniranog opsega aplikacija mogu se smatrati validnim. Sve  statističke kalkulacije, izražavanje rezultata i prenos podataka za koje laboratorija primenjuje softvere i M.S.Excel, zahtevaju kvalifikaciju i "in-house" validaciju softvera, što je  tema treninga.


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar "Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017" je koncipiran kao obuka i namenjen je svim analitičarima u laboratorijama za ispitivanje, kao i laboratorijskim metrolozima.


 Teme

Seminar obuhvata sledeće oblasti:

 1. Uvod, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 u delu tački  6.4, 6.5, 6.6  7.7 i 7.11
 2. Vaga – provera performansi
 3. Zahtevi za kontrolu termometra
 4. Zahtevi za kontrolu volumetrijskog posuđa, digitalnih bireta, mikro i makro pipet
 5. Referentni materijali (međuprovera i kalibracija instrumenata)
 6. Validacija softvera

VEŽBE

Takođe, teme će biti propraćene vežbama sa model odgovorima, u kojima su detaljno date instrukcije o postupcima međuprovera opreme i primeri Izveštaja o verifikaciji opreme sa kalkulacijama performansi, primer Plana i programa etaloniranja, Procena rizika vezano za opremu, primer korišćenja korekcionog faktora iz uverenja o etaloniranju, primer izveštaja o validaciji softvera, ...:

 • Vaga - Izveštaj o međuproveri uz korišćenje podataka iz Uverenja o etaloniranju
 • Korekcija temperature termostatske komore
 • Izveštaj o međuproveri mikropipeta
 • Međuprovera statusa referentnih materijala
 •  Program etaloniranja
 • Plan etaloniranja
 • Etaloniranje-eksterno nabavljena usluga (kriterijumi za vrednovanje isporučioca)
 • Koncept rizika primenjeno na program etaloniranja
 • Izveštaj o validaciji softvera

 

 

Vesti : : News