email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS-8 / 2023

8. krug

Određivanje nivoa buke

Kruševac, 21. april 2023.


PRIJAVA


Preuzmite celokupan Program Šeme


Oblast ispitivanja:  Životna sredina

Vrsta ispitivanja:    Određivanje nivoa buke

Mesto merenja:     Kruševac (tri lokacije)

 

Nivo buke u životnoj sredini će biti meren na tri merna mesta sa kojima se mogu očekivati različiti nivoi buke

Oznaka

Merno mesto

Očekivani opseg

1

Slobodište (park bez saobraćaja)

(30-40) dB

2

Park amfiteatar (sa namenskim izvorom dominantnog zvuka)

> 60 dB

3

Bruski put (saobraćajnica)

(50-90) dB

 

Planirani period međulaboratorijskog uporednog merenja: 21. april 2023.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni.

Merna mesta su pažljivo odabrana, tako da održavaju realna merenja na terenu u cilju postizanja ciljeva šeme.
U cilju postizanja potrebnog nivoa zvuka, može biti uključen dodatni dominantan izvor zvuka.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom ispitivanju, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu vrednost koja će se ustanoviti iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom. Rezultati će se vrednovati dvostruko:

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme PTNoiseKS izvodi se u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2020.

Koordinator šeme: Nenad Kostić

Uputstvo za učesnike

 1. Merenja se moraju izvesti po metodi SRPS ISO 1996-2:2019, (ISO 1996-2:2017), na isti način kao i pri redovnim merenjima koja izvodi Vaša laboratorija.
  Zato je neophodno sa sobom poneti:
  - svu neophodnu opremu za merenje nivoa buke,

  - fotokopiju I strane Uverenja o etaloniranju opreme.

 2. Organizator šeme će obezbediti iste uslove merenja, za sve učesnike, odnosno identičan položaja instrumenta u odnosu na izvor zvuka, kao i validne podatke o meteorološkim uslovima.

 3. Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS je šema podeljenog opsega (Aneks A, ISO/IEC 17043). Laboratorije će meriti nivo buke istog izvora zvuka dva puta po 15 minuta, u kratkom vremenskom razmaku.

 4. Rezultati merenja se u izveštajnom obrascu upisuju na licu mestu, neposredno nakon merenja.
  Rezultati se beleže u decibelim (dB) sa tačnošću od jedne decimale.
  Rezultati merenja izražavaju se kao LAeq, uz podatke o minimalno izmerenoj (LAmin) i maksimalno izmerenoj (LAmax) vrednosti.
  Nakon merenja na terenu, a u definisanom roku, laboratorije treba da na pripremljenom izveštajnom obrascu elektronskom poštom (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) dostave provajderu šeme rezultate merenja, kao i vrednovanu mernu nesigurnost rezultata LAeq (za faktor pokrivenosti: k = 2), za sva tri merna mesta.
  Rok dostavljanje rezultata provajderu će biti definisan na uvodnom sastanku. Rezultati dostavljeni nakon definisanog roka neće biti uključeni u Završni izveštaj, ali koji će biti na raspolaganju svim laboratorijama koje su učestvovale u merenjima, bez obzira da li su dostavile rezultate ili ne.

 5. Provajder:
  Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd,
  tel./fax: + 381 11 3240 018
  E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Generalni sekretar SHI, Dr Ivana Drvenica,
  Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

 

Kotizacija

Kotizacija za učešća iznosi 30.000,00 RSD + PDV, i obuhvata:

 • troškove organizacije i pripreme adekvatnog mernog mesta,
 • seminar o metodi merenja i postavci PT šeme sa sertifikatom o prisustvu za učesnike,
 • statističku obradu i vrednovanje rezultata, kao i izradu i distribuciju Završnog izveštaja i Uverenja o učešću,
 • ručak i osveženja za učesnike.

 

Uslovi koje je potrebno da laboratorija ispuni kako bi mogla da učestvuje:

 • Da ima dovoljno iskustva sa metodom merenja ISO 1996-2
 • Da ima sopstveni interes za učestvovanjem
 • Da može da poštuje definisane rokove

 

Poverljivost

Provajder šeme za ispitivanje osposobljenosti će obezbediti poverljivost svih informacije koje dostave učesnici. Rezultati laboratorija će biti prezentovani pod šifrom, a poreklo rezultata neće biti poznato drugim učesnicima, kao ni drugim zainteresovanim stranama.

Potrebno je da laboratorije koje žele da učestvuju u ovoj PT šemi i ispunjavaju navedene uslove popune sledeću Prijavu

Za sve detaljnije informacije, možete kontaktirati koordinatora šeme:
Nenad Kostić, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., tel: 062 804 77 94 ili
Aleksandar Đorđević, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., tel: 062 804 78 75


Rok za prijavljivanje je 13. april 2023. godine.
Po prijemu Prijave, biće dostavljena profaktura za kotizaciju koju treba platiti najkasnije do 15. aprila 2023. godine.


PRIJAVA


 

 

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

NOVI Seminar - obuka

Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Utorak 25. april 2023. godine u 10.00 časova
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat

rok za prijavu 20. april 2023.


PRIJAVA 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Proces akreditacije metode uzorkovanja prema novom izdanju standarda SRPS ISO/ IEC 17025:2017 podrazumeva ispunjenost svih zahteva za kompetentnost, potpuno identično kao i analitičkih metoda ispitivanja.

Proces laboratorijskog ispitivanja ima za  cilj dobijanje tačnih, pouzdanih i doslednih laboratorijskih rezultata i sastoji se od dva karakteristična koraka: UZORKOVANJA  i  ANALIZE

Kvalitet uzorkovanja, kao uvodne laboratorijske aktivnosti, određuje kvalitet  spitivanja, koje iza toga sledi. Proces laboratorijskog testiranja treba posmatrati kroz sve kritične korake od uzimanje uzorka, transporta i prijema uzoraka u laboratoriji, preko analize do finalnog izveštavanja o rezultatima ispitivanja.

Ako je uzorak bio kompromitovan na bilo koji način tokom koraka uzorkovanja, rezultate dobijene analizom, laboratorija može se posmatrati kao upitne i nepouzdane.

Postoje različiti faktori koji mogu uticati na konačne laboratorijske rezultate tokom procesa uzorkovanja, kao što je tehnika uzorkovanja, veličina uzorka, ambalaža za uzorke, oprema za uzorkovanje, temperatura tokom transporta, vremenski interval između uzorkovanja i testiranja, kompetentnost uzorkovača itd. Svi ovi faktori zapravo moraju biti kontrolisani i dokumentovani sledljivim zapisima u laboratorijama sa akreditovanim uzorkovanjem.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 uključuje definiciju „laboratorije“ kao „tela koje obavlja jednu ili više od sledećih aktivnosti: ispitivanje; etaloniranje i uzorkovanje, povezano sa naknadnim ispitivanjem/etaloniranjem. Ako se metode uzorkovanja prikažu u obimu akreditacije laboratorije za ispitivanje, sugeriše se da je uzorkovanje aktivnost procenjena od strane akreditacionog tela, stoga laboratorija ima verifikovanu kompetentnost i za ovu aktivnost, identično kao i za metode analize.

Pouzdanost i tačnost uzorkovanja jedan je od najvećih izazova danas, obzirom da „rezultati ne mogu biti bolji od uzorka na kome je ispitivanje sprovedeno “, pa je apsolutni imperativ na visokom standardu kvaliteta procesa uzorkovanja, sa detaljnim pristupom procesu identično, kao i kod,  akreditacije analitičkih metoda.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za implementaciju i akreditaciju metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standrda SRPS ISO/IEC 17025:2017, ATS Uputstva za poslove uzorkovanja i niza standardnih vodiča  serije ISO 5667,  koja reguliše uzorkovaje svih vrsta voda i sedimenata.

Osim proceduralnih razmatranja trening je zamišljen i kao prezentacija zapisa (dokumentovanih informacija), potrebnih za dokazivanje kompetentnosti za aktivnosti uzorkovanja.


PREGLED SEMINARA

 1. Uvod u proces uzorkovanja
 2. Aktivnosti pre uzorkovanja
  • Cilj i program uzorkovanja
  • Obuke osoblja i ocena kompetentnosti
 3. Aktivnosti  u toku /neposredno posle uzrokovanja
  • Postupci uzorkovanja
  • Terenska merenja
 4. Aktivnosti nakon uzorkovanja
  • Obezbeđenje validnosti rezultata/QCQA uzorkovanja
  • Rukovanje uzorcima, konzerviranje i transport/ Nadzor nad uzorkom “Chain of Custody
  • Verifikacija i merna nesigurnost metoda uzorkovanja
 5. LITERATURA 

VEŽBE

 • Vežba 1. Primer programa uzorkovanja
 • Vežba 2. Vežba 2. Ček listi praćenja kompetentnosti uzorkovača
 • Vežba 3. Zapisnik o uzorkovanju otpadne vode
 • Vežba 4. Zapis o terenskom merenju
 • Vežba 5. Zapis QC/QA mere uzorkovanje
 • Vežba 6. Chain of Custody  -Lanac nadzora nad rukovanjem uzorkom od mesta uzorkovanja, u toku transporta,  do prijema u laboratoriju
 • Vežba 7. Izveštaj o verifikaciji/MN  metode uzorkovanja otpadnih voda ISO 5667-10:2021

KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori:

Nenad Kostić, spec. san. hemije
ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet, odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001


Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja, Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025 - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189  - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji - 2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 - 2019. SHI, Beograd
Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijsk - 2019. SHI, Beograd
Interne provere u kontekstu laboratorije - 2018 - 2019. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inženjer kontrole kvaliteta, instruktor za
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2019. SHI, Beograd


CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 35 000,00 RSD (+20 % PDV) i uključuje:

 • jednodnevnu obuku
 • štampani materijal (prezentacija, vežbe, zadaci)
 • sertifikat
 • ručak i osveženje tokom dve pauzee

Kako je zbog kvaliteta obuke i aktuelne epidemiološke situacije broj učesnika ograničen na 30, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili.

Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite.


NAPOMENA: Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse hemijskih laboratorija za hemijska ispitivanje uzoraka životne sredine, vode za piće i hrane. Statistički koncept je univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je, ili će biti akreditovana po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.


PRIJAVA 


Za sva dodatna obaveštenja, molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel: 011 3240 018, 063 701 4393, 063 701 4383, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 24. marta 2023. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Najnovije  izdanje  SRPS ISO/IEC 17025:2017, standarda za akreditaciju laboratorija, kao glavne  novine  uvodi zahteve za:

 1. razmišljanjem zasnovanim na riziku u rutinskoj laboratorijskoj praksi
 2. pravila odlučivanja za donošenje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili saglasno sa regulatornim limitom.

Razmišljanje zasnovano na riziku“ zahteva da akreditovana laboratorija planira i sprovodi akcije za identifikovanje i rešavanje potencijalnih rizika i prilika povezanih sa laboratorijskim aktivnostima.

Upravo kada laboratorija daje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili usklađenost sa propisima, mora se proceniti rizik od lažnog prihvatanja ili lažnog odbacivanja dajući takvu izjavu, koja mora uzeti u obzir mernu nesigurnost i koja se zasniva na pravilima odlučivanja, koja su korisniku poznata, tj.korisnik je informisan pre početka ispitivanja.

U skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 moraju postojati jasno definisana pravila odlučivanja kada korisnik od  laboratorije zahteva uključivanje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom, u izveštaj o ispitivanju, nakon laboratorijske analize.

Dakle, zadaci pred akreditovanom laboratorijom  su:

 1. koja će pravila odlučivanja primeniti , na osnovu vrednovane sopstvene merne nesigurnosti parametara ispitivanja   
 2. kako da komunicira i ubedi korisnika u izbor granica za izveštavanje, u odnosu na  date specifikacije ili regulatorna ograničenja prilikom izdavanja takve izjave o usaglašenosti.

Da bi efikasno implementirali ove zahteve, osoblje u akreditovanoj laboratoriji mora steći osnovna znanja o verovatnoći i inferencijalnoj statistici i kako ih primeniti.

Za razliku od deskriptivne statistike, koja koristi podatke da opiše  populaciju merenja kroz numeričke proračune, grafikone ili tabele, inferencijalna statistika daje zaključke i predviđanja o populaciji na osnovu podataka (izjava o usaglašenosti).

Inferencijalna statistika se u praksi koristi da bi prosudili o verovatnoći  da je uočena razlika između podataka pouzdana ili se možda dogodila samo slučajno (rizik).

U statističkom smislu, primena pravila odlučivanja bazira se na poznavanju testiranja hipoteza, koje su osnova izjave o usaglašenosti. Jasno definisane statističke pretpostavke (hipoteze), nakon dokazivanja, postaju pravila odlučivanja.


Prezentacije su zamišljene kao kombinacija interaktivnih diskusija i predavanja, sa grupnim vežbama 

 1. Pregled treninga
 2. Zahtevi SRPS ISO/IEC 17025:2017 i ostalih eksternih dokumenata u vezi sa izjavom o usaglašenosti i kako dokumentovati zahteve u laboratoriji
 3. Izveštavanje o rezultatima i izjava o usaglašenosti - laboratorijski primeri
 4. Test hipoteza, tip I i tip II grešaka, koncept verovatnoće kao statistička osnova procene rizika u izjavi o usaglašenosti
 5. Zaštitni opseg (Guard band) i merna nesigurnost prema Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity ILAC-G8:09/2019
 6. Pravila odlučivanja i prihvatljiv nivo rizika prema EUROLAB Technical Report No. 01/ 2017
 7. Literatura

VEŽBE

Vežba 1
Zahtev korisnika i pravilo odluke

Vežba 2
Primena pravila odlučivanja kod određivanja klase površinske vode, studija slučaja parametra BPK5 na graničnoj vrednosti (singl tolerantni limit i pravila odlučivanja određena regulativom)

Vežba 3
Pravila odlučivanja u ispitivanju usaglašenosti sa datim intervalom tolerancije (specifikacija kvaliteta NPK đubriva)

Vežba 4
Pravila odlučivanja u ispitivanju kvaliteta kuhinjske soli (donja i gornja granična vrednost sadržaja KJ, zadata kao interval)

Vežba 5
Pravila odlučivanja u laboratorijama za etaloniranje; Zahtevi laboratorija za ispitivanje sa Izjavom o usaglašenosti opreme u odnosu na standard ili proizvođačku specifikaciju

Vežba 6
Pravilo odluke kao rizik


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je posebno osmišljen da pomogne učesniku da stekne razumevanje u korišćenje pristupa zasnovanog na prilikama, za procenu rutinskog laboratorijskog operativnog rizika, u delu zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017, koji se odnose na validna tumačenja u skladu sa specifikacijom ili ocenjivanja usaglašenosti sa propisima.

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva primene pravila odlučivanja kroz primere iz laboratorijske prakse. Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, poseduje dokaz za kompetencije u formulaciji izjava o usaglašenosti.

Kurs je koncipiran tako da ne zahteva prethodno poznavanje ove statističke oblasti, pa je namenjen i učesnicima bez prethodnog iskustva u ocenjivanju usaglašenosti.

Trening se zasniva   na  tumačenju  i  praktičnoj primeni u laboratoriji odredbi  eksternih dokumenata i vodiča koji se odnose na ovu tematiku: ILAC G8/2019 , Euralab TR /2017, ISO Guide 98-4, EA- 4/23 INF:2019....


 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

PT Sampling SHI 13 - 2023

13. krug

Međulaboratorijsko poređenje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja mineralne vode

Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd

22. mart 2023.

Svetski dan voda

 


PRIJAVA


Preuzmite celokupan Program Ispitivanja osposobljenosti


Provajder PT šeme
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Generalni sekretar: Dr Ivana Drvenica
Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Domaćin skupa
Gostoljublje, seoski-turistički kompleks
Nalazi se na obroncima planine Maljen u selu Mionica (južna strana Divčibara) na nadmorskoj visini od 600m,a prvo veće naselje je varoš Kosjerić udaljeno 13 km.


Obim PT šeme

 

Svojstvo koje se ispituje

Očekivani opseg

1

pH (22 ± 3 °C)

> 7

2

Elektroprovodljivost (20 °C), μS cm-1

50-1000

3

Suvi ostatak (180 °C) mg L-1

40-1000

4

Sadržaj sulfata (SO₄²ˉ), mg L-1

2-50

5

Sadržaj bikarbonata (HCO₃ˉ), mg L-1

> 20

6

Sadržaj natrijuma, mg L-1

> 0,3

7

Sadržaj kalijuma, mg L-1

> 0,3

8

Sadržaj kalcijum, mg L-1

> 5

9

Sadržaj magnezijum, mg L-1

> 5

10

Ukupna tvrdoća, °dH

2-20

11

Ukupni alkalitet, mmol L-1

> 0,5

 


Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.


PRIJAVA


Važni datumi

Prijava  do 1. marta 2023.
Uplata kotizacije  do 15. marta 2023.
Dostavljanje podataka o učesnicima         do 15. marta 2023.
Stručni sastanak  22. mart 2023.
Podela uzorakae 22. mart 2022.
Dostavljanje rezultata najkasnije do 7. aprila 2022.
Završni izveštaj  okvirno do 1. maja 2022.

 

Komunikacija i prigovori laboratorija učesnica:

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskh razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijama koje mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor. Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorija.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorija, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.


KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35 000 RSD  + PDV i obuhvata:

 • Troškove organizacije,
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
 • Sertifikat za učesnike,
 • Osveženja za učesnike: kafa, sok… tokom uvodnog sastanka
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću

 Sve ostale informacije nalaze se u Programu Ispitivanja osposobljenosti:

 Ukoliko ne vidite dokument pleuzmite ga klikom OVDE


PRIJAVA


 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 21. decembra 2022. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Proces akreditacije metode uzorkovanja prema novom izdanju standarda SRPS ISO/ IEC 17025:2017 podrazumeva ispunjenost svih zahteva za kompetentnost, potpuno identično kao i analitičkih metoda ispitivanja.

Proces laboratorijskog ispitivanja ima za  cilj dobijanje tačnih, pouzdanih i doslednih laboratorijskih rezultata i sastoji se od dva karakteristična  koraka:
UZORKOVANJE i ANALIZA

Kvalitet uzorkovanja, kao uvodne laboratorijske aktivnosti, određuje kvalitet  spitivanja, koje iza toga sledi. Proces laboratorijskog testiranja treba posmatrati kroz sve kritične korake od uzimanje uzorka, transporta i prijema uzoraka u laboratoriji, preko analize do finalnog izveštavanja o rezultatima ispitivanja.

Ako je uzorak bio kompromitovan na bilo koji način tokom koraka uzorkovanja, rezultate dobijene analizom, laboratorija može se posmatrati kao upitne i nepouzdane.

Postoje različiti faktori koji mogu uticati na konačne laboratorijske rezultate tokom procesa uzorkovanja, kao što je tehnika uzorkovanja, veličina uzorka, ambalaža za uzorke, oprema za uzorkovanje, temperatura tokom transporta, vremenski interval između uzorkovanja i testiranja, kompetentnost uzorkovača itd. Svi ovi faktori zapravo moraju biti kontrolisani i dokumentovani sledljivim zapisima u laboratorijama sa akreditovanim uzorkovanjem.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 uključuje definiciju „laboratorije“ kao „tela koje obavlja jednu ili više od sledećih aktivnosti: ispitivanje; etaloniranje i uzorkovanje, povezano sa naknadnim ispitivanjem/etaloniranjem. Ako se metode uzorkovanja prikažu u obimu akreditacije laboratorije za ispitivanje, sugeriše se da je uzorkovanje aktivnost procenjena od strane akreditacionog tela, stoga laboratorija ima verifikovanu kompetentnost i za ovu aktivnost, identično kao i za metode analize.

Pouzdanost i tačnost uzorkovanja jedan je od najvećih izazova danas, obzirom da „rezultati ne mogu biti bolji od uzorka na kome je ispitivanje sprovedeno “, pa je apsolutni imperativ na visokom standardu kvaliteta procesa uzorkovanja, sa detaljnim pristupom procesu identično, kao i kod,  akreditacije analitičkih metoda.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za implementaciju i akreditaciju metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standrda SRPS ISO/IEC 17025:2017, ATS Uputstva za poslove uzorkovanja i niza standardnih vodiča  serije ISO 5667,  koja reguliše uzorkovaje svih vrsta voda i sedimenata.

Osim proceduralnih razmatranja trening je zamišljen i kao prezentacija zapisa (dokumentovanih informacija), potrebnih za dokazivanje kompetentnosti za aktivnosti uzorkovanja.


PREGLED SEMINARA

 1. Uvod u proces uzorkovanja
 2. Aktivnosti pre uzorkovanja
  1. Cilj i program uzorkovanja
  2. Obuke osoblja i ocena kompetentnosti
 3. Aktivnosti  u toku /neposredno posle uzrokovanja
  1. Postupci uzorkovanja
  2. Terenska merenja
 4. Aktivnosti nakon uzorkovanja
  1. Obezbeđenje validnosti rezultata/QCQA uzorkovanja
  2. Rukovanje uzorcima, konzerviranje i transport/ Nadzor nad uzorkom “Chain of Custody
  3. Verifikacija i merna nesigurnost metoda uzorkovanja
 5. Litratura  

VEŽBE

 • Vežba 1.
  Primer programa uzorkovanja
 • Vežba 2.
  Ček lista praćenja kompetentnosti uzorkovača
 • Vežba 3.
  Zapisnik o uzorkovanju otpadne vode
 • Vežba 4.
  Zapis o terenskom merenju
 • Vežba 5.
  Zapis QC/QA mere uzorkovanje
 • Vežba 6.
  Chain of Custody -Lanac nadzora nad rukovanjem uzorkom od mesta uzorkovanja, u toku transporta, do prijema u laboratoriju
 • Vežba 7.
  Izveštaj o verifikaciji/MN metode uzorkovanja otpadnih voda ISO 5667-10:2021

 

Vesti : : News

 • Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS-8 / 2023

  Određivanje nivoa buke

  Kruševac, 21. april 2023.

   

     PRIJAVA  Detaljnije...

   
 • NOVI Seminar - obuka

  Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

  Utorak 25. april 2023. godine
  rok za prijavu 20. april 2023.

  PRIJAVA   detaljnije.....

   
 • Vol .76, No. 4 je publikovan
  Vol. 76, No. 4 was published

  New IF 2021 - 0.627

  New Article In Press 

   

   

   
   

 • 10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development i

  6th World Conference on ADMET and DMPK
  Beograd, 4-6. septembar 2023. 


  6th European Summer School on Drug Development 
  Beograd, 2. i 3. septembar 2023

  U organizaciji International Association of Physical Chemists – IAPC i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Za mogućnosti povoljnije kotrizacije kontaktirati: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

  Detaljnije informacije i program

   
   
 • Vol. 29, No 2 was published

   
 • Pogedajte Plan treninga i PT šema
  Saveza hemijskih inženjera za 2023.

   
 •  

  Serija od 8 Vebinara
  Vebinari su besplatni uz obaveznu registraciju

  Detaljnije...